صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانکی

در این صفحه فهرست صندوق‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با بانک‌ها و کارگزاری‌های بانکی و تامین‌سرمایه‌های بانک‌ها نمایش داده شده‌است.

نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
تجربه ایرانیان مختلط ۱۵.۲۱ ۹۴.۷۹ ۱۹۴.۶۹ -
گنجینه آینده روشن درآمد ثابت ۴.۲۷ ۱۶.۸۱ ۳۹.۰۵ ۱ ماه
گسترش فردای ایرانیان درآمد ثابت ۵.۷۲ ۲۶.۰۶ ۴۷.۴۸ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
آتیه نوین درآمد ثابت ۱.۷۱ ۶.۳۸ ۲۱.۸۷ ۱ ماه
ارمغان ایرانیان درآمد ثابت ۳.۶۸ ۱۵.۶۱ - ۳ ماه
بانک اقتصاد نوین در سهام ۲۸.۲۲ ۱۳۹.۲۶ ۳۶۸.۲۲ -
فراز اندیش نوین درآمد ثابت ۱.۷۰ ۵.۶۴ ۲۲.۰۷ ۱ ماه
یکم ایرانیان درآمد ثابت ۱.۵۵ ۷.۹۹ ۲۳.۵۱ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
امید انصار درآمد ثابت ۱.۴۶ ۵.۱۱ ۱۸.۸۴ ۱ ماه
نوید انصار در سهام ۲۶.۶۲ ۱۲۰.۹۴ ۳۹۹.۴۳ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
بانک ایران زمین درآمد ثابت ۱.۶۴ ۴.۹۲ ۲۰.۰۵ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
تجارت شاخصی کاردان در سهام ۲۹.۷۴ ۱۴۷.۲۱ ۴۰۶.۸۷ -
سهام بزرگ کاردان در سهام ۲۹.۳۴ ۱۸۵.۶۳ ۵۰۱.۳۵ -
درآمد ثابت کاردان درآمد ثابت ۲.۰۹ ۵.۳۸ ۲۰.۳۲ ۱ ماه
کارگزاری بانک تجارت مختلط ۱۴.۶۰ ۷۳.۸۵ ۲۱۳.۶۰ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
بانک توسعه تعاون در سهام ۲۴.۱۶ ۱۳۷.۳۶ ۴۸۶.۶۰ -
توسعه تعاون صبا درآمد ثابت ۴.۱۹ ۱۲.۵۲ ۲۸.۷۶ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
اندوخته توسعه صادرات آرمانی درآمد ثابت ۱.۶۶ ۴.۸۰ ۱۹.۷۸ ۱ ماه
توسعه پست بانک مختلط ۱۲.۵۹ ۸۱.۱۶ ۲۱۲.۹۷ -
توسعه صادرات در سهام ۲۵.۴۴ ۱۳۴.۸۱ ۴۰۴.۹۵ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
امین آشنا ایرانیان درآمد ثابت ۴.۰۳ ۹.۹۷ ۲۹.۴۰ ۱ ماه
حکمت آشنا ایرانیان درآمد ثابت ۴.۴۶ ۱۱.۸۵ ۳۰.۲۳ ۱ ماه
سهم آشنا در سهام ۲۵.۴۰ ۱۲۱.۸۱ ۴۰۹.۰۵ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
افق روشن بانک خاورمیانه در سهام ۲۵.۹۹ ۱۲۸.۲۷ ۳۸۷.۲۲ -
افق کارگزاری بانک خاورمیانه درآمد ثابت ۲.۱۰ ۱۰.۹۸ ۳۳.۶۴ ۱ ماه
بانک خاورمیانه در سهام ۲۰.۶۹ ۱۳۹.۵۵ ۴۷۲.۹۵ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
ارزش آفرینان دی درآمد ثابت ۲.۱۳ ۷.۲۷ ۲۳.۰۱ ۱ ماه
بانک دی در سهام ۲۳.۲۷ ۱۲۳.۷۱ ۲۹۵.۲۱ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
گنجینه رفاه در سهام ۲۲.۴۲ ۱۳۴.۴۸ ۴۸۷.۹۰ -
نگین رفاه درآمد ثابت ۳.۵۴ ۱۷.۱۶ ۳۶.۹۱ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
امین سامان درآمد ثابت ۱.۴۶ ۴.۷۸ ۱۹.۵۵ ۱ ماه
رشد سامان در سهام ۲۴.۲۲ ۱۳۱.۶۴ ۴۶۸.۹۵ ۳ ماه
نگین سامان درآمد ثابت ۱.۶۶ ۱۲.۰۷ ۲۶.۷۷ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
نهال سرمایه ایرانیان درآمد ثابت ۲.۰۷ ۶.۳۵ ۲۲.۸۴ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
گنجینه امید ایرانیان درآمد ثابت ۴.۰۴ ۱۴.۸۹ ۳۱.۵۶ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
گنجینه زرین شهر درآمد ثابت ۱.۷۲ ۴.۷۰ ۱۹.۲۸ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
اندوخته پایدار سپهر درآمد ثابت ۷.۶۶ ۱۴.۰۴ ۲۸.۶۹ ۱ ماه
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات در سهام ۱۸.۹۳ ۱۵۶.۵۸ ۴۷۸.۵۲ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
صنعت و معدن درآمد ثابت ۶.۳۱ ۲۳.۱۲ ۶۳.۸۸ ۱ ماه
کوثر مختلط ۱۱.۲۵ ۴۱.۱۹ ۱۵۰.۶۸ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
بانک مسکن در سهام ۱.۷۷ ۵.۳۱ ۰.۹۶ ۱ ماه
ره آورد آباد مسکن درآمد ثابت ۱.۶۳ ۵.۱۳ ۲۰.۸۸ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
آتیه ملت درآمد ثابت ۳.۱۸ ۱۸.۰۷ ۳۷.۹۸ ۱ ماه
اندوخته ملت درآمد ثابت ۳.۲۳ ۱۱.۳۹ ۲۵.۲۹ ۱ ماه
اوج ملت درآمد ثابت ۳.۹۷ ۱۱.۶۱ ۲۷.۹۷ ۱ ماه
افق ملت در سهام ۳۱.۱۹ ۱۵۳.۵۳ ۳۷۶.۱۱ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران درآمد ثابت ۳.۸۲ ۹.۹۵ ۲۷.۱۹ ۱ ماه
کارگزاری بانک ملی ایران در سهام ۲۹.۹۵ ۱۳۶.۹۶ ۴۱۷.۲۹ -


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
ثروت آفرین پارسیان مختلط ۱۹.۵۰ ۷۳.۰۳ ۱۹۷.۸۷ -
زرین پارسیان در سهام ۲۶.۲۴ ۱۴۴.۸۴ ۴۴۳.۰۴ ۳ ماه
اعتماد آفرین پارسیان درآمد ثابت ۱.۳۵ ۵.۴۸ ۲۲.۹۳ -
کارگزاری پارسیان در سهام ۲۳.۶۹ ۱۳۷.۳۷ ۴۳۳.۳۷ ۳ ماه
لوتوس پارسیان درآمد ثابت ۱.۵۸ ۴.۵۲ ۲۱.۴۳ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
آرمان کارآفرین درآمد ثابت ۳.۶۸ ۱۲.۲۸ ۲۹.۵۱ ۱ ماه
شاخصی کارآفرین در سهام ۲۵.۹۷ ۱۵۱.۶۵ ۳۹۴.۱۶ -
کارگزاری کارآفرین درآمد ثابت ۵.۰۹ ۱۵.۱۹ ۳۳.۰۱ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
باران کارگزاری بانک کشاورزی در سهام ۲۳.۰۰ ۱۵۲.۵۸ ۴۰۰.۸۱ -
یکم کارگزاری بانک کشاورزی درآمد ثابت ۳.۲۵ ۱۴.۱۰ ۳۴.۹۸ ۱ ماه


نام نوع صندوق ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
بانک گردشگری درآمد ثابت ۲.۰۸ ۵.۶۸ ۲۱.۷۵ ۱ ماه


دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این صفحه ثبت نشده است.